Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Scenariusz lekcji fizyki

                                                        SCENARIUSZ LEKCJI                                                     

Data: 8.12.2017 r.

Lekcja: Fizyka

Klasa: Siódma

Nauczyciel: Magdalena Franków

Temat: Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

 

 1. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie

na podstawie ich wyników

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

3) rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów;

4) opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób

postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów;

 

 1. Zjawiska cieplne. Uczeń:

9) opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób

     postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów;

 

 1. Właściwości materii. Uczeń:

      1) posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów;

 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji:

Fizyka jest nauką przyrodniczą, nierozerwalnie związaną z codzienną aktywnością człowieka.

Wiele zagadnień charakterystycznych dla fizyki jest poznawanych i postrzeganych przez uczniów znacznie wcześniej niż rozpoczyna się ich formalna edukacja z tego przedmiotu. Dlatego bardzo ważnym elementem nauczania fizyki jest zarówno świadomość wiedzy potocznej, jak i bagaż umiejętności wynikający z nieustannego obserwowania świata.

Przedmiot fizyka to przede wszystkim sposobność do konstruktywistycznej weryfikacji  poglądów uczniów oraz czas na budowanie podstaw myślenia naukowego – stawiania pytań
i szukania ustrukturyzowanych odpowiedzi. Uczenie podstaw fizyki bez nieustannego odwoływania się do przykładów z codziennego życia, bogatego ilustrowania kontekstowego oraz czynnego badania zjawisk i procesów jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami nauczania tego przedmiotu. Nauczanie fizyki winno być postrzegane przede wszystkim jako sposobność do zaspokajania ciekawości poznawczej uczniów i na tej bazie kształtowania umiejętności zdobywania wiedzy, której podstawy zostały zapisane w dokumencie.

 Eksperymentowanie, rozwiązywanie zadań problemowych oraz praca z materiałami źródłowymi winny stanowić główne obszary aktywności podczas zajęć fizyki.

 

Zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej treści nauczania zostały wybrane w celu kształtowania podstaw rozumowania naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień, wyjaśnianie zjawisk fizycznych, interpretowanie oraz wykorzystanie wyników i dowodów naukowych do budowania fizycznego obrazu rzeczywistości.

Podczas realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej istotne jest zwrócenie uwagi na stopień opanowania następujących umiejętności:

1) rozwiązywania typowych zadań przez wykonywanie rutynowych czynności;

2) rozpoznawania i kojarzenia z wykorzystaniem pojedynczych źródeł informacji;

3) wybierania i stosowania strategii rozwiązywania problemów;

4) efektywnej pracy nad rozwiązaniem oraz łączenia różnorodnych informacji i technik;

5) matematycznych z użyciem odpowiednich reprezentacji;

6) doświadczalnych;

7) formułowania komunikatu o swoim rozumowaniu oraz uzasadniania podjętego działania.

 

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

 • Podać stany skupienia substancji.
 • Podać właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów.
 • Wskazać różnice w mikroskopowej budowie gazów, cieczy i ciał stałych.

Cele sformułowane według ucznia:

 1. Podaję stany skupienia substancji.
 2. Podaję właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów.
 3. Wskazuję różnice w mikroskopowej budowie gazów, cieczy i ciał stałych.

Nacobezu:                          

 1. Podajesz stany skupienia substancji.
 2. Podajesz właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów.
 3. Wskazujesz różnice w mikroskopowej budowie gazów, cieczy i ciał stałych.

Materiały i pomoce dydaktyczne:

 • Podręcznik „Spotkania z fizyką” dla klasy siódmej
 • Przedmioty potrzebne do przeprowadzenia doświadczeń (strzykawka, naczynia, butelka z gazowaną wodą, gąbka, kreda, sprężyna, gwóźdź, drewniany klocek).

Metody nauczania, formy pracy:

 •  
 • Doświadczenia.
 • Praca indywidualna.
 • Praca z podręcznikiem.
 • Karty pracy.

 

Przebieg zajęć:

 • Uczniowie piszą kartkówkę z wyznaczania gęstości ciał stałych.
 • Nauczyciel zapisuje na tablicy temat i cele lekcji.
 • Uczniowie przy pomocy nauczyciela sporządzają notatkę opartą na przeprowadzonych doświadczeniach.
 • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania.

Zdania podsumowujące:

Na dzisiejszej lekcji udało mi się…

Na dzisiejszej lekcji podobało mi się…

Praca domowa:

 • Nauczyciel podaje uczniom pracę domową

 

 

 

Data dodania: 2018-05-08 21:52:50
Data edycji: 2018-05-08 21:54:26
Ilość wyświetleń: 1791

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook