WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

 

 

 

mgr Magdalena Franków

Nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu

 

 

 

 

 

Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki i informatyki

Status zawodowy: nauczyciel mianowany

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.

Termin zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

 

Jestem nauczycielką z ponad dziesięcioletnim stażem pracy.  Praca w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu stwarza przede mną szerokie perspektywy stawiając przy tym jednocześnie wysokie wymagania. W moim przypadku wpływa to motywująco, zwiększając moje ambicje zawodowe związane z chęcią jak najlepszej pracy z uczniami. Praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem i szansą
na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jako nauczyciela matematyki i informatyki. Dlatego też będę doskonalić swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, chcę uczyć dzieci kreatywnego i twórczego myślenia. Chciałabym, aby praca nauczyciela była dla mnie nie tylko spełnieniem marzeń, ale także motywacją do dalszego kształcenia i spełniania wymagań zawodowych. Myślę, że trzyletnia praca zgodnie z niniejszym planem podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze, a przede wszystkim przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i szkole. Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego dokumentowania tego,
co składa się na moją codzienną pracę nauczyciela-wychowawcy. Uwzględnia także moją dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenia wynikające ze stażu pracy na tym stanowisku. Będąc w grupie nauczycieli mianowanych mam szanse awansu i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego. Nie ukrywam, że jest to dla mnie szczególne wyzwanie, a jednocześnie okazja do autorefleksji i zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem oraz wychowawcą.

Moje priorytety:

 1. Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
  z innymi nauczycielami.
 2. Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej.
 3. Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły.
 4. Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
 5. Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
 6. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
 7. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

 

 

Plan został sporządzony w oparciu o: „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli”,
 z późniejszymi zmianami z dnia 14.11.2007r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

Zagadnienia organizacyjne

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego

-Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego

 

-Opracowanie planu rozwoju zawodowego

IX 2017 r.

 

 

 

IX 2017 r.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

-Gromadzenie materiałów i dokumentów

cały okres stażu

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

-Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

V 2020 r.

 

 • 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

- Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej.

- Udział w pracach zespołu wychowawczego.

- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.

- Współpraca z rodzicami.

cały okres stażu

 

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

2.

Doskonalenie kompetencji zawodowych.

- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.

- Studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli.

cały okres stażu
cały okres stażu

3.

- Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej.

- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

- Praca z uczniem zdolnym.

 

- Praca z uczniem mającym problemy
 w nauce.

 

- Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach matematycznych
i informatycznych.

cały okres stażu

 

 cały okres stażu

 

 cały okres stażu

 

 

zgodnie
z planem konkursów

 

 

 • 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

-Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.


-Opracowywanie prezentacji multimedialnych.

- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.

- Współudział w tworzeniu strony internetowej szkoły.

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy
i umiejętności matematycznych
 i informatycznych.

-Korzystanie z portali edukacyjnych.

- Prowadzenie dokumentacji klasy
z wykorzystaniem komputera.

 

- Opracowanie dokumentów szkolnych niezbędnych w pracy nauczyciela.

 

- Wykorzystanie programu do wypełniania świadectw szkolnych.

cały okres stażu

 

cały okres stażu

cały okres stażucały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu

 

cały okres stażu

 

 

 • 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom.

- Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli.

cały okres stażu

2.

Upowszechnianie
 i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy.

- Opublikowanie na szkolnej stronie www „planu rozwoju zawodowego”.

- Opublikowanie na szkolnej stronie www scenariuszy zajęć lekcji matematyki
i informatyki.

- Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych).

 

- Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych.

cały okres stażu

 

cały okres stażu

 

 

cały okres stażu

 

 
cały okres stażu

 

 

 

 • 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.

- Opracowanie programu dydaktyczno-wychowawczego „Szybkie rachowanie”.

IX 2018 r.

 

 

 • 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych.

- Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych:

·       Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur,

·       Ogólnopolski konkurs matematyczny Alfik

·       Międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy Mądra główka,

·       Miedzy klasowy konkurs matematyczny

Raz, dwa, trzy licz i ty.

 

- Przygotowywanie uczniów do międzyklasowych konkursów komputerowych.

-Współorganizowanie następujących działań
w szkole:

·       Bieg im. Marka Kotańskiego,

·       Międzyszkolny Przegląd Piosenki Ekologicznej,

·       Gminny konkurs „Puszkobranie”

 

-Przygotowywanie
 i przeprowadzanie testów  diagnostycznych z matematyki klasach IV-VII  i informatyki
w klasach IV-VII oraz dokonywanie analizy tych testów

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 


Cały okres stażuCały okres stażu

 

 

 

 

 


Początek i koniec każdego roku szkolnego

2.

Rozwijanie zainteresowań dzieci.

- Organizowanie wyjazdów
do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie
 z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.

-Zorganizowanie
i przeprowadzenie Projektowanej Okazji Edukacyjnej.

-Współorganizowanie Projektowanej Okazji Edukacyjnej

- Szkolny koordynator SKO

Cały okres stażu

 

 

 

W okresie trwania stażu.Cały okres stażu

 

Cały okres stażu

3.

Organizowanie dodatkowych zajęć

- Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się matematyki.

-Przygotowywanie uczniów klas ósmych do sprawdzianu ośmioklasisty.

Cały okres stażu

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.

- Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli.

Cały okres stażu
wg kalendarza uroczystości szkolnych

2.

Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów.

- Pedagogizacja rodziców.

- Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.

- Integracja zespołu klasowego

Cały okres stażu

Cały okres stażu


Cały okres stażu

3.

Współpraca
z instytucjami samorządowymi.

- Nawiązanie współpracy
z Opieką Społeczną, pomoc
w organizacji akcji charytatywnych (zbiórka odzieży, zabawek, produktów spożywczych itp.).

Cały okres stażu

 

 

 

4.

Współpraca z wydawnictwami

-Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa Nowa Era i przedstawicielem wydawnictwa GWO, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych

Cały okres stażu

5.

Współpraca z policją

-Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji na tematy związane m. in. Z bezpieczeństwem w Internecie

Cały okres stażu

 

 

 

 • 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego.

- Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.

- Współpraca z poradnią PP w Goleniowie

Cały okres stażu

 

 

Cały okres stażu

 

Cały okres stażu

2.

Pogłębienie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.

- Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja.

-Studiowanie fachowej literatury.

Cały okres stażu

 

Cały okres stażu

 

 

 • 9 ust. 3

Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Inne osiągnięcia zawodowe.

- Dokumentowanie osiągnięć zawodowych.

cały okres stażu

Plan  Rozwoju Zawodowego zawiera główne zagadnienia, które będę realizować przez cały okres stażu. Poszczególne zadania będą konkretyzowały się stosownie do wyników pracy szkoły i programów realizowanych w szkole. Wszelkie zmiany będą nanoszone po akceptacji Dyrektora szkoły.

Opracowała: Magdalena Franków

Data dodania: 2018-03-28 09:49:56
Data edycji: 2018-05-08 21:49:47
Ilość wyświetleń: 3789

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook